Siirry kohtaan sisältö

Unileverin suunnitelma tasapuolisemman ja osallistavamman yhteiskunnan rakentamiseksi

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 5 minuuttia

Lontoo, 21. tammikuuta 2021. Unilever ilmoitti tänään laajasta joukosta erilaisia sitoumuksia ja toimia, joiden avulla se toivoo voivansa auttaa oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan rakentamisessa. Tavoitteena on nostaa elintasoa koko arvoketjun kattavasti luomalla mahdollisuuksia osallisuuden kautta ja valmistamalla ihmisiä tulevaisuuden työhön.

A group of diverse people

Unileverin pääsitoumukset:

  • Elantopalkan tai -tulon varmistaminen jokaiselle, joka suoraan tarjoaa yritykselle tuotteita ja palveluja, vuoteen 2030 mennessä
  • Vuosittain 2 miljardin euron ohjaaminen aliedustettujen ryhmien omistamille ja hallinnoimille hankkijoille, vuoteen 2025 mennessä
  • Uusien työllistymismallien tuominen yrityksen työntekijöille, sekä 10 miljoonan nuoren varustaminen työmahdollisuuksiin valmistavilla perustaidoilla, vuoteen 2030 mennessä

Alan Jope, Unileverin toimitusjohtaja, toteaa: "Kaksi suurinta uhkaa, jotka maailma kohtaa tällä hetkellä, ovat ilmastonmuutos ja sosiaalinen eriarvoisuus. Kulunut vuosi on epäilemättä lisännyt eriarvoisuutta ja tarvitaan päättäväisiä ja kollektiivisia toimia sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa parempi toimeentulo on mahdollista, ja jossa arvostetaan monimuotoisuutta, vaalitaan erilaisia kykyjä ja tarjotaan mahdollisuuksia kaikille.

Uskomme, että toimemme tekevät Unileveristä paremman ja vahvemman yrityksen, joka on valmis valtaviin yhteiskunnallisiin muutoksiin, joita tänä päivänä koemme – muutoksiin, jotka tulevat vain kiihtymään tulevaisuudessa. Terve yritys tarvitsee terveen yhteiskunnan.”

Elintason nostaminen

Sen varmistaminen, että kaikki ansaitsevat elantopalkan tai -tulon, on tärkeä askel kohti oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan rakentamista. Tämän avulla ihmiset pääsevät käsiksi elintasoon, joka kattaa perheen perustarpeet kuten ruoan, veden, asumisen, koulutuksen, terveydenhuollon, kuljetukset, vaatteet sekä odottamattomat kulut. Elantopalkan pitäisi antaa työntekijöille mahdollisuus osallistua täysimääräisesti yhteisöihinsä ja auttaa heitä köyhyyden kierteen katkaisemisessa.

Lisäksi kun ihmiset ansaitsevat elantopalkan tai -tulon, se hyödyttää suoraan taloutta, koska se stimuloi kuluttajien menoja, auttaa luomaan työpaikkoja, auttaa pienyrityksiä, vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta ja parantaa työn tuottavuutta ja laatua, johtaen yleisesti suotuisaan talouskasvuun.

Tavoitteemme on parantaa matalapalkkaisten työntekijöiden elintasoa maailmanlaajuisesti. Näin ollen haluamme varmistaa, että jokainen, joka suoraan tarjoaa Unilever-yritykselle tuotteita tai palveluja, ansaitsee vähintään elantopalkan tai -tulon, vuoteen 2030 mennessä. Kaikki työntekijämme ansaitsevat jo nyt vähintään elantopalkan, ja haluamme varmistaa kyseisen palkkatason useammalle työntekijälle työvoimamme ulkopuolella, erityisesti haavoittuvimmille työntekijöille teollisuudessa ja maataloudessa. Tavoitteenamme on työskennellä hankkijoidemme, muiden yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestelmällisten muutosten luomiseksi ja elantopalkkakäytäntöjen omaksumiseksi maailmanlaajuisesti. Teemme tämän muun muassa ostokäytäntöjen, yhteistyön ja edunvalvonnan kautta.

Tavoitteenamme on samanaikaisesti auttaa viittä miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä (pk-yrityksiä) vähittäismyynnin arvoketjussamme kasvattamaan liiketoimintaansa varmistamalla, että ne pääsevät käsiksi parempaan osaamiseen, rahoitukseen ja teknologiaan, vuoteen 2025 mennessä. Pk-yritykset, joiden kanssa työskentelemme, ovat usein vähittäiskauppiaita, jotka ylläpitävät itsenäisiä kauppoja, myyntipisteitä ja kioskeja, tai mikroyrittäjiä, jotka myyvät tuotteitaan kaduilla tai talosta taloon. Tavoitteemme on tarjota kyseisille yrityksille pääsy digitaalisiin työkaluihin, taloudelliseen osallisuuteen ja palveluihin, sekä julkisiin ja yksityisiin sosiaalista yrittäjyyttä tukeviin malleihin, jotta ne voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja tulojaan.

Tavoitteena uusien mahdollisuuksien luominen osallisuuden lisäämisen kautta

Sen lisäksi, että parannamme työntekijöidemme elintasoa taloudellisen osallisuuden avulla, haluamme myös luoda enemmän mahdollisuuksia aliedustettujen ryhmien edustajille sekä omassa organisaatiossamme että sen ulkopuolella. Monimuotoisuus työpaikalla johtaa suoraan parempiin taloudellisiin tuloksiin, sillä sen avulla voidaan edistää innovointia, luovuutta ja empatiaa.

Tavoitteenamme on toteuttaa lisää oikeudenmukaisia käytäntöjä ja prosesseja osallistavan ja monimuotoisen kulttuurin saavuttamiseksi. Olemme ylpeitä siitä, että olemme jo saavuttaneet tasapuolisen sukupuolijakauman yrityksen johdon sisällä maailmanlaajuisesti, mutta tekemistä riittää sekä naisten, että muiden aliedustettujen ryhmien tasavertaisuuden saralla. Uuden tasa-arvo-, osallisuus- ja monimuotoisuusstrategiamme avulla tavoitteemme on poistaa rekrytointiin liittyvät esteet ja ennakkoluulot, vakiinnuttaa johtajien vastuuvelvollisuus työntekijöidemme tukemiseksi heidän menestymisensä takaamiseksi, sekä pyrkiä siihen, että työvoimamme heijastaa niiden maiden väestöä, joissa yrityksemme toimii.

Työmme osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi tulee ulottumaan henkilöstömme ja toimintojemme ulkopuolelle, sillä sitoudumme ohjaamaan vuosittain 2 miljardia euroa eri hankkijoille, vuoteen 2025 mennessä. Kyseisiin hankkijoihin kuuluvat pienet ja keskisuuret yritykset, joita omistavat ja johtavat naiset, rodulliset vähemmistöt, vammaiset ja LGBTQI + -henkilöt. Kyseisen rahasumman lisäksi tavoitteenamme on tukea näitä yrityksiä uudella hankkijoiden kehittämisohjelmalla, joka tarjoaa hankkijoille mahdollisuuden päästä käsiksi erilaisiin taitoihin, rahoitukseen ja verkostoitumismahdollisuuksiin. Edistämme hankkijoiden monimuotoisuutta koko arvoketjun kattavasti kannustamalla heitä monimuotoisuuteen yhteistyökumppaneidensa keskuudessa.

Haluamme myös hyödyntää tuotemerkkiemme vahvuutta ja asemaamme maailman toiseksi suurimpana mainostajana muutoksen ajamiseksi. Tavoitteenamme on lisätä erilaisten ryhmien edustajia sisältävien mainosten määrää, sekä itse mainoksissa että kameran takana. Tavoitteenamme on torjua mainoksissa usein toistuvat stereotypiat ja edistää ihmisten osallistavampaa edustusta.

Työntekijöiden valmistaminen tulevaisuuden työhön

Samalla kun työskentelemme oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan luomiseksi, on tärkeää huomata, että työelämän muutokset vaikuttavat monien ihmisten työllistymismahdollisuuksiin. Työskentelytavat, mukaan lukien työroolit, työpaikat, tunnit ja taidot kehittyvät huimaavaa vauhtia. Meillä on vastuu luoda ja ylläpitää työllistyvyyttä kouluttamalla työntekijöitämme ja muita organisaation ulkopuolella olevia ihmisiä yhteiskunnan ja teknologian muutosten vaatimalla tavalla.

Tavoitteemme on varmistaa, että kaikkien työntekijöidemme taitoja täydennetään ja lisätään tulevaisuuteen soveltuvan osaamisen varmistamiseksi, vuoteen 2025 mennessä. Vaikka emme ehkä pysty tarjoamaan pysyviä, kokopäiväisiä tai kiinteitä työpaikkoja työntekijöillemme heidän loppuelämäkseen, haluamme silti varmistaa, että työntekijöillämme on tarvittavat taidot elintasonsa suojaamiseksi sekä Unileverin sisällä että sen ulkopuolella. Osaamisen kehittämisen lisäksi tavoitteemme on toimia edelläkävijöinä uusien työllistämismallien saralla ja tarjota työntekijöillemme joustavia työmahdollisuuksia, vuoteen 2030 mennessä. Aiomme myös kehittää ja pilotoida, yhteistyössä ammattiliittojemme ja työntekijöidemme edustajien kanssa, uusia työskentelytapoja, jotka parantavat sekä turvallisuutta että joustavuutta. Näihin kuuluvat sekä joustavat työsopimukset etuuksilla, kuten eläkejärjestelyt, tai vapaa-ajan tarjoaminen opiskelua tai uudelleenkoulutusta varten. Tämä luo sitkeämmän työympäristön, jossa arvostetaan avoimuutta ja sopeutumiskykyä, lahjakkuutta ja suorituskykyä.

Tavoitteenamme on auttaa varustamaan 10 miljoonaa nuorta työmahdollisuuksiin valmistavilla perustaidoilla, vuoteen 2030 mennessä, myös organisaatiomme ulkopuolella. Investoimalla taitojen rakentamiseen ja tarjoamalla nuorille työkokemuksia mahdollistamme yrityksemme kasvun ja parannamme digitaalisia valmiuksiamme, jotka taas auttavat meitä kehittämään asiantuntemustamme ja lisäämään tuottavuutta. Työskentelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa LevelUp -nuorten työllistettävyysalustalla, jonka kautta tarjoamme keskitetyn palvelupisteen nuorille auttaaksemme heitä löytämään päämääränsä ja pääsemään käsiksi koulutukseen, vapaaehtoistyöhön ja työkokemuksiin. Tavoitteenamme on myös kehittää oppisopimusjärjestelmiämme ympäri maailmaa ja tehdä yhteistyötä hankkijoidemme ja jakelijoidemme kanssa ammatillisten taitojen rakentamiseksi, jakaaksemme työmahdollisuuksia ja auttaaksemme nuoria pääsemään töihin.

Kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen toiminnassamme ja liikesuhteissamme on edelleen liiketoimintamme perusta ja se toimii pohjana myös uusille sosiaalisille sitoumuksillemme ja toiminnoillemme.


Takaisin alkuun