Siirry kohtaan sisältö

Brändit investoivat miljardi euroa uuteen ilmasto- ja luontorahastoon

Julkaistu:

Keskimääräinen lukuaika: 6 minuuttia

Unileveriltä uusia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnon suojelemiseksi ja elvyttämiseksi sekä luonnonvarojen säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

Two hands holding a seedling

Unilever julkistaa tänään joukon uusia planeettamme hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimia ja sitoumuksia, joilla se pyrkii ryhtymään entistä määrätietoisemmin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnon suojelemiseksi ja elvyttämiseksi sekä luonnonvarojen säilyttämiseksi tuleville sukupolville. Unilever aikoo saavuttaa kaikkien tuotteidensa päästöjen osalta nollatason vuoteen 2039 mennessä. Teemme myös yhteistyötä ja tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia uudelle maanviljelijöiden ja pientilallisten sukupolvelle, edistämme ohjelmia metsien, maaperän ja biodiversiteetin suojelemiseksi ja palauttamiseksi sekä teemme töitä hallitusten ja muiden organisaatioiden kanssa parantaaksemme yhteisöjen veden saatavuutta vesipulasta kärsivillä alueilla.

Toimenpiteitä vauhdittaakseen Unileverin brändit investoivat yhteensä miljardi euroa uuteen ilmasto- ja luontorahastoon. Sitä hyödynnetään seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävien toimien toteuttamiseksi. Niihin voi kuulua esimerkiksi hankkeita, joiden tavoitteena on maisemien palauttaminen ennalleen, metsien tuhoutumisen estäminen, hiilidioksidin talteenotto sekä luonnon ja vesivarantojen suojelu. Nämä uudet hankkeet rakentuvat jo käynnissä olevan hienon työn pohjalle: esimerkiksi Ben & Jerry’s on pyrkinyt vähentämään kasvihuonepäästöjään lypsykarjatiloilla, Seventh Generation on auttanut Amerikan alkuperäiskansoja saamaan pääsyn uusiutuviin energianlähteisiin ja Knorr on tukenut maanviljelijöitä entistä kestävämpien viljelytapojen käyttöönotossa.

Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope toteaa: ”Samalla, kun maailma pyrkii selviytymään Covid-19-pandemian tuhoisista vaikutuksista ja taistelemaan epätasa-arvosta johtuvia vakavia ongelmia vastaan, emme voi unohtaa sitä, että ilmastokriisi uhkaa yhä meitä jokaista. Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja vesipula – kaikki nämä ongelmat linkittyvät toisiinsa, ja meidän on puututtava niihin kaikkiin samanaikaisesti. Tässä yhteydessä meidän on tunnustettava, että ilmastokriisi ei ole ainoastaan ympäristön hätätila, vaan se vaikuttaa myös valtavasti ihmisten elämään ja toimeentuloon. Siksi meillä on velvollisuus auttaa kamppailussa tämän kriisin voittamiseksi niin yrityksenä kuin brändiemme toteuttamien suorien toimien kautta.”

Taistelu ilmastokriisiä vastaan

Nykyiset tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvat tavoitteemme ovat seuraavat: pyrimme vuoteen 2030 mennessä siihen, että omista toiminnoistamme ei synny hiilidioksidipäästöjä ja että puolitamme tuotteistamme aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt koko niiden arvoketjussa. Ottaen huomioon ilmastokriisin laajuuden ja kriittisen tilan sitoudumme tänään siihen, että vuoteen 2039 mennessä kaikista tuotteistamme aiheutuvat nettopäästöt ovat nollatasolla – aina käyttämiemme materiaalien hankinnasta tuotteidemme myyntipisteisiin saakka. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen 11 vuotta ennen Pariisin ilmastosopimuksessa asetettua vuoden 2050 takarajaa meidän täytyy tehdä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa koko arvoketjussamme, jotta saamme yhdessä pienennettyä kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Näin ollen priorisoimme kumppanuuksia niiden toimittajiemme kanssa, jotka ovat asettaneet omat tieteelliseen tutkimukseen perustuvat tavoitteensa ja sitoutuneet niihin.

Uskomme, että kertomalla avoimesti ja läpinäkyvästi hiilijalanjäljestämme voimme vauhdittaa globaalilla tasolla pyrkimyksiä nollapäästöihin, ja tavoitteenamme onkin ilmoittaa jokaisen myymämme tuotteen hiilijalanjälki. Tätä varten perustamme toimittajillemme järjestelmän, jonka avulla he voivat tehdä jokaisella laskullaan ilmoituksen tarjoamiensa tuotteiden ja palvelujen hiilijalanjäljestä. Lisäksi solmimme kumppanuuksia muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa standardoidaksemme tietojen keräämisen, jakamisen ja niihin liittyvän viestinnän.

Luonnon suojelu ja elvyttäminen

Unilever on ollut alan johtava toimija kestävien hankintakäytäntöjen osalta jo yli vuosikymmenen ajan, ja olemme ylpeitä siitä, että 89 % metsiin liittyvistä tuotteistamme on saanut sertifioinnin sen ansiosta, että ne hankitaan globaalisti tunnustettujen standardien mukaisesti kestävistä lähteistä. Metsien tuhoutumisen lopettamiseksi meidän on kuitenkin haastettava itsemme noudattamaan entistä tiukempia standardeja. Tämä tarkoittaa, että meillä täytyy olla näkyvyys siihen, mistä hankinnat tarkalleen ottaen tehdään. Emme voi enää luottaa ainetasejärjestelmiin, joiden avulla ei ole mahdollista varmistaa sitä, että tuotteissamme käytettävien johdannaisten hankinnasta ei koidu tuhoa metsille.

Vuoteen 2023 mennessä mikään tuotantoketjumme osa ei aiheuta tuhoa metsille. Tässä tavoitteessa onnistuaksemme parannamme jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä käyttämällä uusia digitaalisia teknologioita, kuten satelliittivalvontaa, sijaintipaikannukseen perustuvaa seurantaa ja lohkoketjuja, joiden avulla voimme vauhdittaa pientilallisten inkluusiota, muuttaa johdannaisten hankintatapojamme ja tehdä merkittäviä lisäinvestointeja johdannaisten erotteluun tarvittaviin välineisiin ja tiloihin.

Olemme myös sitoutuneet tekemään yhteistyötä alan muiden toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja hallitusten kanssa suojellaksemme metsien, suoalueiden ja trooppisten sademetsien lisäksi myös muita merkittäviä ja runsashiilisiä alueita, jotka on tärkeää säilyttää ja jotka ovat vaarassa muuttua viljelysmaiksi, millä olisi tuhoisia vaikutuksia luonnollisille elinympäristöille.

Samalla, kun Unilever jatkaa kestävään hankintaan ja metsien tuhoutumisen estämiseen liittyviä ponnistelujaan, se myös pyrkii elvyttämään luontoa auttamalla biodiversiteetin lisäämisessä paikallisella tasolla, maaperän parantamisessa ja vesivarantojen säilyttämisessä sekä veden saannin turvaamisessa. Tässä onnistuaksemme tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia uudelle maanviljelijöiden ja pientilallisten sukupolvelle, joka on sitoutunut suojelemaan ja elvyttämään viljely-ympäristöään. Edistämiimme aloitteisiin kuuluu mm. laillisten maaoikeuksien turvaaminen, rahoituksen mahdollistaminen ja taloudellinen inkluusio sekä elvyttävien toimenpiteiden kehittäminen. Tämä integroitu lähestymistapa parantaa pientilallisten toimeentuloa ja antaa heille keinoja luonnon elvyttämiseksi.

Unilever julkaisee myös uraauurtavan, kaikille toimittajilleen tarkoitetun elvyttävän maanviljelyn ohjeiston. Uusi ohjeisto perustuu aiempaan kestävän maanviljelyn ohjeistoon, joka on yleisesti tunnustettu yhtenä alan parhaimmista, ja se sisältää tietoa viljelykäytännöistä, jotka auttavat kriittisten resurssien uudistamisessa ja elvyttämisessä. Kuten olemme toimineet aiemminkin, tuomme uuden elvyttävän maanviljelyn ohjeistomme kaikkien sellaisten organisaatioiden saataville, jotka voivat kokea sen hyödylliseksi – tavoitteenamme on saada aikaan muutos koko toimialalla.

Unilever ryhtyy myös suoriin toimiin vesivarantojen suojelemiseksi. Jopa 40 % maailman väestöstä kärsii jo veden puutteesta, ja yli 2,1 miljardia ihmistä käyttää vettä, joka ei ole turvallista juotavaksi.[1] Otamme käyttöön vesivarojen suojelu- ja hallintaohjelmia paikallisissa yhteisöissä sadassa sijainnissa vuoteen 2030 mennessä. Tässä yhteydessä otamme oppia Intiassa toteutetusta Prabhat-ohjelmasta, jonka tavoitteena on veden laatuun ja saatavuuteen liittyvien riskien hallinta tehtaidemme ympäristössä. Tämä vesivarojen suojelu- ja hallintaohjelma kattaa koko yhteisön: sen tavoitteena ei ole ainoastaan auttaa viljelijöitä viljelykausien aikana vaan myös helpottaa erään ihmiskunnan perustarpeen eli veden saatavuutta. Kehitämme malliksi oman vesivarojen suojelu- ja hallintaohjelmamme ja solmimme kumppanuussuhteita tärkeimpien toimittajiemme kanssa, jotta ne voivat perustaa vastaavia omia ohjelmiaan.

Lisäksi Unilever liittyy 2030 Water Resources Group ‑kumppaniohjelmaan. Kyseessä on Maailmanpankin luotsaama hanke, joka yhdistää useita eri sidosryhmiä. Pyrimme näin osaltamme edesauttamaan muutosta ja kestävää vesivarantojen hallintaa eniten vesipulasta kärsivillä markkinoilla, kuten Intiassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Vietnamissa ja Indonesiassa.

Unileverin hankintaketjusta vastaava Marc Engel toteaa: ”Yhteinen velvollisuutemme ilmastokriisin ehkäisemiseksi on pyrkiä lopettamaan kasvihuonekaasupäästöjen tuottaminen kokonaan, ei ainoastaan vähentämään niitä – ja meillä on tarvittavat voimavarat ja tahtotila tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Mutta se ei yksinään riitä. Jos haluamme säilyttää planeettamme terveenä pitkälle tulevaisuuteen, meidän on myös huolehdittava luonnosta: metsistä, maan biodiversiteetistä ja vesiekosysteemeistä. Useimmilla seuduilla maailmassa maanviljelijöiden ja pientilallisten taloudellinen ja sosiaalinen inkluusio kestävään maanviljelyyn on merkittävin yksittäinen muutokseen vaikuttava tekijä, jolla voidaan ehkäistä metsien tuhoutumista, elvyttää metsiä ja auttaa luontoa uusiutumaan. Viime kädessä maanviljelijät ja pientilalliset huolehtivat maastamme. Siksi meidän on tarjottava uudelle maanviljelijöiden ja pientilallisten sukupolvelle uusia mahdollisuuksia ja ryhdyttävä yhteistyöhön saadaksemme aikaan merkittävän muutoksen luonnon elvyttämiseksi.”

Unileverin toimitusjohtaja Alan Jope toteaa lopuksi: ”Planeettamme on kriisissä, ja meidän on ryhdyttävä määrätietoisesti toimiin sen tuhoamisen lopettamiseksi ja hyvinvoinnin palauttamiseksi. Viime vuonna asetimme tavoitteeksemme puuttua kuluttajatuotealan kenties näkyvimpään ympäristöongelmaan: muovipakkauksiin. Asetimme itsellemme uusia ja pitkälle ulottuvia tavoitteita, joihin kuuluu muun muassa käyttämättömän muovin määrän puolittaminen tuotteissamme sekä myymiemme muovipakkausten keräyksen ja käsittelyn helpottaminen. On olennaisen tärkeää puuttua siihen, mitä vaikutuksia tuotteillamme on niiden elinkaaren lopussa, mutta aivan yhtä tärkeää on kiinnittää edelleen huomiota siihen, miten tuotteet vaikuttavat planeettaamme niiden elinkaaren alkupäässä eli materiaalien hankintavaiheessa sekä tuotannon ja kuljetuksen aikana. Vähennämme tuotteidemme ja toimintojemme ympäristövaikutuksia ja teemme oman osamme, jotta planeettamme olisi jälleen hyvinvoiva.”

HUOMAUTUKSET

Nettopäästöt nollatasolla vuonna 2039: tuotantoketjumme kaikki jäännöspäästöt kompensoidaan rahallisilla hyvityksillä tai muilla itse kehitettävillä hyvitystavoilla.

1,5 miljardia ihmistä maailmassa ansaitsee toimeentulonsa pientilallisina maanviljelijöinä. He tuottavat yli 80 % kaikesta kehittyneessä maailmassa kulutetusta ruoasta ja auttavat merkittävästi vähentämään köyhyyttä ja parantamaan ruoan turvallisuutta.

[1] World Bank – CHECK SOURCE/ULE PAPER

Takaisin alkuun