Siirry kohtaan sisältö

Uusi aikakausi kestävän kehityksen johtajuudessa

Julkaistu:

Unileverin toimitusjohtaja Hein Schumacher kertoo näkemyksensä yhtiön tulevasta kestävän kehityksen ohjelmasta.

Hein Schumacherin kuva

Tätä vuosikymmentä ovat leimanneet poikkeusolot, kuten maailmanlaajuinen pandemia, harvinaisen raju inflaatio, sodat ja geopoliittisten jakolinjojen syntyminen. Niiden vaikutukset tuntuvat vieläkin kotitalouksissa, taloudessa ja poliittisissa järjestelmissä.

Samalla planeettaamme ja yhteiskuntiamme uhkaavista ympäristö- ja sosiaalisista haasteista on tullut entistäkin kriittisempiä ja kiireellisempiä. Nämä haasteet eivät liene enää kellekään epäselviä, olipa kyse ilmaston hätätilasta tai sosiaalisesta epätasa-arvosta.

Me Unileverillä uskomme, että meillä on kaikki syyt pyrkiä ratkomaan näitä haasteita liiketoiminnassamme, ja olemmekin tehneet niin jo vuosien ajan. Kestävä kehitys on liiketoimintastrategiamme ytimessä, minkä osoittavat Unileverin kestävän elämäntavan suunnitelma, Compass-strategia ja viimeisimpänä ilmastosiirtymää koskeva toimintasuunnitelmamme.

Olemme jo saavuttaneet paljon, ja saavutuksistamme on myös ollut merkittävää hyötyä. Olemme luoneet kestävämpiä toimitusketjuja, saavuttaneet huomattavia kustannussäästöjä toiminnoissamme ja houkutelleet osaavia työntekijöitä.

Kun nyt suuntaamme katseemme tulevaisuuteen, uskomme, että meillä on mahdollisuus määrittää, millaiseksi kestävän liiketoiminnan johtajuuden kolmas aikakausi muodostuu.

Ensimmäinen aikakausi oli yli vuosikymmen sitten: silloin pääasiassa varoiteltiin haasteista ja asetettiin pitkän aikavälin tavoitteita. Toisella aikakaudella kestävää kehitystä pyrittiin yhä enenevässä määrin sisällyttämään ja integroimaan liiketoimintaan ja arvoketjuihin.

Entä kolmas aikakausi? Meille siinä on kyse ennen kaikkea tulosten ja siten suurempien vaikutusten nopeammasta aikaansaamisesta, ja pyrimme saavuttamaan tämän tekemällä kestävän kehityksen edistämisestä olennaisen osa liiketoiminnan tuloksellisuutta. Sitä maailma tarvitsee ja sidosryhmät aina sijoittajista kuluttajiin odottavat. Unilever haluaa olla edelläkävijä tässäkin vaiheessa.

Siksi olemme pohtineet kuukausien ajan, miten kehittäisimme lähestymistapaamme. Olemme tekemässä kolme keskeistä muutosta.

  • Haluamme kohdistaa resurssit tarkemmin tärkeimpiin kestävän kehityksen prioriteetteihimme.
  • Haluamme nopeuttaa toimenpiteitä, joilla pyrimme saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteemme.
  • Haluamme järjestelmällisemmin ajaa asioita, jotta voimme vaikuttaa niihin edistyksestä mahdollistaviin ja estäviin tekijöihin, joihin meillä ei ole suoraa vaikutusvaltaa.

Nämä keskeiset periaatteet ohjaavat työtämme tulevina vuosina.

Tarkempi fokus

Unileverin kestävän kehityksen ohjelma kattaa monenlaisia asioita.

Tiedämme kuitenkin kokemuksesta, että meidän täytyy keskittyä tarkemmin resurssiemme kohdistamiseen. Näin voimme saavuttaa konkreettista edistystä kohtaamissamme laajoissa ja monimutkaisissa haasteissa.

Otetaanpa esimerkki. Vuonna 2020 asetimme tavoitteeksemme saavuttaa metsäkatovapaan toimitusketjun palmuöljylle, paperille ja kartongille, teelle, soijalle ja kaakaolle. Käytimme vuosien mittaan merkittävästi resursseja tämän moniulotteisen haasteen ratkomiseen: pyrimme tukemaan pienviljelijöitä, parantamaan viljelymenetelmiä, varmistamaan jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden toimitusketjussa, rakentamaan omia käsittelylaitoksia, innovoimaan vaihtoehtoisia materiaaleja viimeisimmän tutkimustiedon pohjalta sekä uudistamaan tuhansia tuotesarjoja, jotta niiden riippuvuus metsäkatoa edistävistä hyödykkeistä olisi pienempi tai jopa olematon.

Tämä fokusoitunut lähestymistapa edesauttoi merkittävästi sitä, että tilausvolyymimme olivat vuoden 2023 lopussa 97,5-prosenttisesti metsäkatovapaita. Haluamme hyödyntää tätä lähestymistapaa muillakin osa-alueilla.

Kun suuntaamme katseemme tulevaisuuteen, keskitämme ponnistelumme neljään kestävän kehityksen osa-alueeseen. Päivitimme äskettäin niitä koskevat julkiset sitoumuksemme, ja ne myös sisältyvät täysimääräisesti kasvutoimintasuunnitelmaamme. Nämä osa-alueet ovat ilmastoluontomuovit ja toimeentulo.

Päivitetyt sitoumuksemme ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta ne ovat myös tarkoituksellisen ja anteeksipyytelemättömän realistisia. Unilever pyrkii saavuttamaan ne yhtä määrätietoisesti kuin taloudellisetkin tavoitteensa. Haluamme asettaa kestävän kehityksen tavoitteita, jotka ovat uskottavia, jotka uskomme voivamme saavuttaa ja joilla on todellinen positiivinen vaikutus.

On sanomattakin selvää, että olemme jatkossakin täysin sitoutuneita vastuullisen liiketoiminnan kulmakiviin: ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, oikeudenmukaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen, liiketoiminnan harjoittamiseen rehellisesti sekä ihmisten turvallisuuden varmistamiseen. Nämä kulmakivet ovat erottamaton osa liiketoimintaamme, ja raportoimme niistä myös tulevina vuosina.

Entistä nopeampia toimenpiteitä

Ymmärrämme, miksi yrityksiä joskus arvioidaan niiden pitkän aikavälin kestävän kehityksen sitoumusten perusteella. Nämä pitkän aikavälin sitoumukset tarjoavat tärkeän tavoitenäkymän, joka ohjaa strategioita ja edistää yhteistyötä monimutkaisten ja monitahoisten haasteiden ylittämiseksi.

Mutta vaikka tarkat ja tieteeseen perustuvat pitkän aikavälin sitoumukset ovat perustavanlaatuisen tärkeitä, on myös varmistettava, että saamme tuloksia aikaan nyt. Siksi myös käytämme lyhyemmän aikavälin lähestymistapaa: varmistamme, että meillä on selkeä käsitys välittömästi tarvittavista toimenpiteistä ja integroimme ne kiinteästi strategisiin sykleihin, joiden perusteella useimmat yritykset suunnittelevat toimintaansa. Pääomat kohdennetaan, kompromisseista sovitaan ja vastuu määräytyy näiden syklien perusteella. Kun toimimme näin, kestävän kehityksen tavoitteet saavat pontta koko yhtiöstä ja siitä tehokkuudesta, jolla muuta liiketoimintaa tyypillisesti johdetaan.

Tämä lähestymistapa näkyy päivitetyissä julkisissa tavoitteissamme, joissa lyhyen ja keskipitkän aikavälin etapit täydentävät pitkän aikavälin pyrkimyksiä. Olemme laatineet yksityiskohtaisia aikasidonnaisia tiekarttoja, joissa investointitarpeet on integroitu liiketoiminnan suunnittelusykleihin. Organisaatiomme huipulla on säännöllisiä tarkastuspisteitä, jotta voimme seurata edistymisen tahtia ja tarvittaessa ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin.

Lisäksi vastuu kestävän kehityksen tiekarttojen mukaisista tuloksista tuodaan samaan linjaan muiden liiketoiminnan tulosten saavuttamista koskevan vastuun kanssa. Tämä pätee koko Unileverin laajuisiin KPI-mittareihin, joita käytetään yhtiön bonusohjelmassa, sekä yksilöllisiin KPI-mittareihin, joita sovelletaan toimintalinjoja hallinnoiviin henkilöihin. Palkitseminen sidotaan jatkossakin kestävän kehityksen tuloksiin osana laajempaa kasvutoimintasuunnitelmaamme, jonka tavoitteena on lujittaa Unileverin tuloskulttuuria.

Järjestelmällisempi lähestymistapa

Unilever on pitkään puhunut ulkoisen muutoksen puolesta, jotta kestävän kehityksen tuloksia voitaisiin saavuttaa nopeammin. Olemme mukana monissa foorumeissa, yhteenliittymissä ja kampanjoissa, ja toimimme niissä usein johtavassa roolissa.

Suoran vaikutusvaltamme piirissä olevat mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä ovat entistä harvalukuisempia. Siksi pyrimme tulevana vuosikymmenenä keskittymään entistä enemmän mahdollisuuksiin, jotka riippuvat pitkälti sellaisista globaalin arvoketjun muutoksista, teknisistä innovaatioista sekä julkisen vallan toimenpiteistä, jotka tekevät edistyksestä mahdollista ja kohtuuhintaista.

Tämä tarkoittaa, että Unilever käyttää entistä päättäväisemmin ääntään ja neuvotteluvoimaansa, jotta voimme vaikuttaa edistystä mahdollistaviin ja estäviin tekijöihin.

Osittain kyse on kumppaniyhteistyön syventämisestä; esimerkkinä toimittajien ilmasto-ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa toimintaa 300 suurimman toimittajamme kanssa. Nämä toimittajat synnyttävät suurimman osan Scope 3 -luokan kasvihuonekaasupäästöistämme.

Toisaalta pyrimme ajamaan asioita määrätietoisemmin, jotta voimme auttaa luomaan edistyksen mahdollistavat olosuhteet arvoketjuissamme. Olemme esimerkiksi etulinjassa ajamassa globaalia muovisopimusta, joka asettaa sitovat säännöt, tavoitteet ja standardit koskien pakkausten uudelleensuunnittelua, uudelleenkäyttö-/uudelleentäyttömalleja, laajennettua tuottajan vastuuta, jätteiden käsittelyä sekä vältettävissä olevista muoveista luopumista.

Pyrimme yleisesti ottaen toimimaan entistä läpinäkyvämmin. Tästä on osoituksena ensimmäinen Climate Policy Engagement Review (PDF 1.39 MB) -katsauksemme, jossa määritetään ilmastopolitiikan prioriteettimme sekä tarkastellaan kriittisesti tärkeimpien toimialajärjestöjemme kantoja ja toimenpiteitä.

Kaiken kaikkiaan Unilever haluaa keskittyä pienempään määrän asioita ja aikaansaada suurempia vaikutuksia. Tähän pyrkii myös päivitetty kestävän kehityksen ohjelmamme, joka korostaa fokusoitumista, kiireellisyyttä ja systeemistä muutosta. Pyrimme määrätietoisesti saavuttamaan suunnitelmamme mukaiset tulokset ja pidämme erittäin tärkeinä niiden vaikutuksia sekä liiketoimintaamme että moniin sidosryhmiimme.

Ylöspäin otettu kuva palmusta
Takaisin alkuun