Siirry kohtaan sisältö

YK:n muovijätettä koskevan sopimuksen neuvottelut etenevät

Julkaistu:

Neuvottelut YK:n muovijätettä koskevasta sopimuksesta jatkuvat Pariisissa ensi viikolla. Miksi nämä neuvottelut ovat niin tärkeät? Mitä Unilever toivoo hallituksilta osana Business Coalition for a Global Plastics Treaty -ryhmää?

Ytterligare ett steg för FN-fördraget.

Muovijätteen määrän ennustetaan perustellusti kasvavan vuoteen 2040 mennessä. Ongelmaa ei ole toistaiseksi pystytty vapaaehtoisilla toimilla ratkaisemaan. Tarvitsemme siksi maailmanlaajuisia toimia, joilla pystymme pääsemään käsiksi ongelman juurisyihin riittävän nopeasti ja laajasti. Viime kädessä meidän on muutettava muovin käyttö- ja kierrätystapojamme.

Ratkaisuna on vähentää muovin – erityisesti fossiilisista polttoaineista peräisin olevan ensiömuovin – tuotantoa ja käyttöä sekä pitää kaikki valmistettu muovi kiertotaloudessa, jotta sitä ei joudu elinympäristöömme.

YK:n ympäristökokouksessa (UNEA) 175 maata sopi maaliskuussa 2022 aloittavansa neuvottelut YK:n muovijätettä koskevasta sopimuksesta, joka pyrkii juuri näihin tavoitteisiin.

Business Coalition for a Global Plastics Treaty -ryhmä

Unilever on muovijätettä koskevan sopimuksen yrityskoalition jäsen. Koalition on kutsunut koolle YK:n ympäristökokouksen jälkeen Ellen MacArthur Foundation (EMF) ja World Wildlife Fund (WWF). Tarkoituksena on koota yhteen eri sektoreiden yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut organisaatiot muovin koko arvoketjussa, jotta saadaan aikaan kunnianhimoinen ja toimiva sopimus.

Business Coalition -ryhmän visiona on kiertotalous, jossa muovista ei koskaan tule jätettä tai saastetta, koska tuotteiden ja materiaalien arvo säilyy taloudessa. Uskomme, että kattava kiertotalous ratkaisee muovijätteen syntymisen juurisyyt. Sen avulla voidaan myös torjua ilmasto- ja biodiversiteettikriisiä osana maailmanlaajuisia ponnisteluita. Kiertotalous tuo myös taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia etuja.

Yli 100 organisaatiota on nyt liittynyt Business Coalition -ryhmään. Mukana on Unileverin kaltaisia tuotemerkkejä omistavia yrityksiä, jälleenmyyjiä, rahoituslaitoksia, pakkausten tuottajia ja jätehuoltoyrityksiä. Sopimusneuvottelujen jatkuessa toivomme saavamme mukaan lisää organisaatioita toimimaan yhteisen tavoitteen puolesta.

Lue lisää Business Coalition for a Global Plastics Treaty -ryhmästä.

Neuvottelut etenevät hyvin

YK:n ympäristökokouksessa sovittiin, että hallitustenvälinen neuvottelukomitea (INC) kokoontuu puolivuosittain ja sen tavoitteena on saada lopullinen sopimusteksti valmiiksi ensi vuoden loppuun mennessä.

Näihin sidosryhmiin kuuluu niin kansalaisyhteiskunnan, tieteen, yliopistojen kuin liike-elämän vaikuttajia. Tärkeää on, että kokouksissa on mukana myös epävirallisen sektorin (paikalliset jätehuoltoyhtiöt/jätteiden kerääjät) edustajia, joiden rooli jää usein tunnustamatta maailmanlaajuisessa kierrätysjärjestelmässä.

Osallistuimme Uruguayssa viime marraskuussa ensimmäiselle neuvottelukierrokselle (joka tunnetaan nimellä INC-1). Meitä rohkaisi hallituksilta ympäri maailmaa kuulunut toive globaalien sääntöjen ja velvoitteiden luomisesta muovin koko elinkaaren ajaksi.

Toinen neuvottelukierros (INC-2) järjestetään ensi viikolla Pariisissa. Odotamme keskustelujen painopisteen siirtyvän prosessista sisältöön.

Miksi nämä Pariisin kokoukset ovat niin tärkeitä?

INC-2-kierroksella hallitukset keskustelevat sopimuksen keskeisistä, tarkempaa sopimista vaativista osioista – kuten sopimuksen tavoitteista, laajuudesta ja toteutustavoista.

Maat tuovat esiin omat odotuksensa, ja niiden pohjalta laaditaan toivottavasti luonnos säädöstekstiksi. Tämä "nollaluonnokseksi” kutsuttu asiakirja on tärkeä, koska se muodostaa pohjan tuleville neuvotteluille.

Unilever osallistuu Pariisissa käytäviin neuvotteluihin Business Coalition -ryhmän mukana ja vaatii näiden tärkeiden oikeudellisten perusteiden luomista.

"Jotta voimme estää muovisaasteen syntymisen, sopimuksen on asetettava sitovia sääntöjä maailmanlaajuisesti kaikille maille. Kunnianhimoiset tavoitteet tämän ongelman ratkaisemiseksi ovat merkityksettömiä, ellemme toteuta poliittisia toimia niiden saavuttamiseksi", toteaa Ed Shepherd, Senior Global Sustainability Manager ja Business Coalition -ryhmän pääedustaja.

"Toivomme, että tämä toinen neuvottelukierros keskittyy yksityiskohtiin, koska meidän on työskenneltävä nopeasti, jos haluamme sopimustekstin olevan valmis vuoteen 2025 mennessä. Pariisissa käytävien keskustelujen pohjaksi YK:n ympäristöohjelma julkaisi ratkaisuvaihtoehdoista luettelon, joka on uskomattoman rohkaiseva. Se sisältää monia elementtejä, joita Business Coalition on toivonut, kuten muovin vähentäminen, sen kierron edistäminen ja jätteen ennaltaehkäisy."

Mitä Unilever ja Business Coalition haluavat hallitusten tekevän?

Mitä sopimuksella pitäisi saavuttaa?

  • Muovin tuotantoa ja käyttöä tulee vähentää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Sellaisten muovien käyttö tulee lopettaa, jotka tuhoavat luontoa enemmän kuin säästävät. Lisäksi fossiilisten ensiömuovien käytöstä tulee luopua.
  • Kaikki sellaiset muoviesineet, joista ei voida luopua, tulee kierrättää ja pitää taloudessa mahdollisimman jalostetussa muodossa kehittämällä muovin keräys- ja käsittelyinfrastruktuuria ja laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä (Extended Producer Responsibility, EPR).
  • Muovin ympäristöön joutumisen estäminen, mukaan lukien tiukat jätteenkäsittelykäytännöt.

Miten tämä olisi saavutettavissa sopimuksella?

  • Asetetaan oikeudellisesti sitovat tavoitteet, säännöt ja velvoitteet kaikille toimijoille maailmanlaajuisesti siten, että kansalliset olosuhteet voidaan ottaa joustavasti huomioon. Tämä antaa yrityksille luottamusta ja varmuutta investoida pitkän aikavälin ratkaisuihin.
  • Yhdenmukaistetaan sääntelystandardit ja käytännöt eri markkinoilla. Toimimme 190 maassa, joten nykyiset hajanaiset ratkaisut haittaavat tavoitteidemme saavuttamista. Teollisuus on jo määrittänyt pakkausten suunnittelustandardit. Uskomme yhdenmukaistettujen määritelmien ja mittareiden olevan kriittisen tärkeitä, jotta uudelleenkäyttömallit saadaan skaalattua. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettujen pakkausstandardien laatiminen ja noudattaminen ovat avainasemassa, jotta kaikki muovit ovat turvallisia käyttää, uudelleenkäyttää ja kierrättää.
  • Otetaan käyttöön laajennettua tuottajavastuuta (Extended Producer Responsibility, EPR) koskevat käytännöt, jotta kaikki pakkauksia ja muita tuotteita markkinoille tuovat yritykset voivat osallistua taloudellisesti niiden käytönjälkeiseen keräämiseen ja käsittelyyn.
  • Yhdistetään muovituotteiden suunnitteluvaatimukset ja uudelleenkäyttömallien ja kierrätysinfrastruktuurin skaalautumistavoitteet, jotta muovi pysyy kierrossa pitempään ja sen arvo säilyy mahdollisimman korkeana.

Business Coalition for a Global Plastics Treaty on julkaissut käytäntösuosituksensa ennen INC-2-kokousta. Voit lukea ne täältä.

Takaisin alkuun