Siirry kohtaan sisältö

Vanilla farming in Madagascar

Madagaskarin vaniljanviljelijöitä tuetaan useiden osapuolten välisellä yhteistyöllä

Lähes 80 prosenttia maailman vaniljasta tuotetaan Madagaskarissa, jossa sitä viljelee noin 80 000 pienviljelijää.

Vanilja on tärkeä ainesosa, jotta saamme suositut jäätelömme maistumaan ensiluokkaiselta. Olemmekin kehittäneet ja laajentaneet viljelijöiden toimeentuloa edistäviä ohjelmiamme pystyäksemme hyödyntämään oppimiamme ja kokemiamme asioita entistä paremmin.

Aktiivisempaa osallistumisen ja vaurauden lisäämistä

Unilever sekä sen toimittaja Symrise ja kumppani Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) ovat aloittaneet yhteistyön Pelastakaa lapset -järjestön kanssa. Yhteistyöllä pyritään kasvattamaan ohjelman kattavuutta ja vaikutuksia ottamalla toimintaan mukaan entistä enemmän yhteisöjen jäseniä – etenkin nuoria, lapsia sekä heikoimmassa asemassa olevien kotitalouksien edustajia. Ohjelman kautta tarjotaan suoraa tukea maanviljelijöille ja koko yhteisölle. Tällä tavoin pyritään parantamaan ihmisten toimeentuloa, yhteisöjen toimivuutta sekä lapsille tarjolla olevia mahdollisuuksia.

Seuraavien kolmen vuoden aikana ohjelman tavoitteena on pureutua joihinkin monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ongelmiin, joiden vuoksi vaniljan tuotantoketjussa mukana olevat ihmiset ja perheet elävät köyhyydessä sukupolvesta toiseen.

”Olemme iloisia siitä, että ohjelmamme toiminta jatkuu ja että Pelastakaa lapset -järjestö tulee mukaan toimintaamme”, kertoo Unileverin hankintapäällikkö Dhaval Buch. ”Ohjelmamme tulokset ovat olleet erinomaisia viimeisen kolmen vuoden aikana mutta tekemistä riittää edelleen. Tarvitsemme ehdottomasti kaikkien kumppaneidemme vahvuuksia ja osaamista, jotta pystymme toteuttamaan kaikki toimialalla tarvittavat perustavanlaatuiset muutokset.”

Kattavuuden ja vaikutusten kasvattaminen

Edellä mainittu yhteistyö tukee monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja etenkin tavoitetta 17, joka rohkaisee kestävää kehitystä tukevia ja rajat ylittäviä kumppanuuksia. Ohjelmamme tuo yhteen valtavan määrän pääkumppaneiden sekä paikallisten kansalaisjärjestöjen osaamista. Pyrimme tavoittamaan seuraavan kolmen vuoden aikana 50 000 Sava-alueen 70 kylässä ja niiden 10 000 kotitaloudessa asuvaa ihmistä esimerkiksi seuraavilla keinoilla:

 • Vahvistamme ohjelmamme edellisen vaiheen tuloksia parantamalla ihmisten valmiuksia ja kykyä selviytyä tulojen äkillisistä muutoksista. Autamme viljelijöitä esimerkiksi laajentamaan yritystoimintaansa pelkästä vaniljanviljelystä sekä kehittämään omia yrittäjätaitojansa.
 • Tarjoamme kotitalouksille kohtuuhintaisia rahoitusvaihtoehtoja, joiden avulla he pystyvät vakiinnuttamaan tulotasonsa perustarpeiden tyydyttämiseen vaadittavalle tasolle. Pyrimme myös varmistamaan, että kotitalouksilla on riittävä turvaverkko, joka auttaa heitä selviytymään vaikeista ajoista, kuten satokausien välisistä ajoista, jolloin perheiden tulot eivät riitä ruokaan tai odottamattomien kustannusten kattamiseen
 • Tarjoamme talousasioiden koulutusta, tukea terveydenhuollon vakuutusmaksuihin sekä parempia laina- ja säästömahdollisuuksia
 • Tarjoamme räätälöityä rahallista tukea heikossa asemassa oleville kotitalouksille, jotta he pystyvät investoimaan esimerkiksi karjaan, mistä he voivat saada lisätuloja
 • Parannamme ihmisten tietoisuutta etenkin lasten terveyden, ravinnon ja hygienian tärkeydestä, ja korostamme positiivisten kasvatusmenetelmien hyviä vaikutuksia
 • Vahvistamme ja laajennamme maaseudun nuorille tarkoitettujen oppilaitosten verkostoa ja tarjoamme ammatillista koulutusta vaniljanviljelijöiden seuraavan sukupolven edustajille
 • Autamme nuoria esimerkiksi tarjoamalla luku-, kirjoitus- ja laskentataidon kertauskursseja peruskoulutuksen ulkopuolelle jääneille sekä perustamalla toimikuntia, jotka auttavat nuoria suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan.
 • Ohjelma edistää myös tutkimusta, jossa selvitetään, miten vaniljateollisuus vaikuttaa lasten elämään. Tutkimuksen tulosten avulla pyritään vaikuttamaan koko vaniljateollisuuden toimintaan ja edistämään parempia käytäntöjä.

Tähänastiset tulokset ovat olleet rohkaisevia

Alkuperäisen vuonna 2013 käynnistetyn ohjelman tavoitteena oli auttaa vaniljanviljelijöitä kehittämään viljelymenetelmiänsä, jotta he pystyisivät vakauttamaan yritystoimintansa ja turvaamaan sekä oman että perheensä toimeentulon. Tähänastiset tulokset ovat olleet rohkaisevia, ja ohjelman kautta on:

 • Koulutettu lähes 3 000 maanviljelijää, jotka ovat pystyneet lisäämään tuotantoaan sekä viljeltävien kasvien määrää. Viljelykasvien määrän lisääminen auttaa maanviljelijöitä parantamaan omavaraisuusastettaan ja ansaitsemaan rahaa muilla kasveilla ja tuotantoeläimillä satokausien välisenä ajanjaksona, joka on muuten useimpien viljelijöiden kohdalla lyhentynyt keskimäärin viidestä kolmeen kuukauteen.
 • Perustettu kolme uutta oppilaitosta maaseudun nuorille
 • Koulutettu 160 iältään 15–23-vuotiasta nuorta, jotka ovat oppineet kehittämään viljelymenetelmiään, raha-asioiden osaamistaan, sekä luku-, kirjoitus- ja laskutaitoaan – ja joista 38 prosenttia on ollut tyttöjä
 • Koulutettu yli 200 alakoulun opettajaa, jotta he pystyvät tarjoamaan laadukkaampaa opetusta ja kertomaan viljelyn ja ympäristön välisistä vaikutuksista lapsille jo alaluokilta lähtien
 • Tuettu vanhempainyhdistystä (FRAM), joka on avustanut 77 alakoulua taloudellisesti sekä maksamalla osan lasten koulunkäyntimaksuista ja opettajien palkoista että tukemalla suurimman avun tarpeessa olevien kylien kiireellisiä remontointi- ja jälleenrakennusprojekteja.